Ons onderwijs

Kindcentrum 't Bossche Hart
        Met een hart voor ieder kind De meeste kinderen komen als 2-jarige in de peutergroep binnen. De leidsters en vrijwilligsters vangen gedurende 2 of meer ochtenden de peuters op. Als het kind 4 jaar is geworden, vindt overgang plaats naar groep 1 van de basisschool. De leidsters en de leerkracht(en) van de kleutergroep(en) overleggen regelmatig over wat het kind nodig heeft om zich prettig te voelen en verder te ontwikkelen.

De school werkt met een continurooster waardoor alle kinderen op school lunchen. De schooldag eindigt om 14.30 uur (op woensdag om 12.15 uur). Na schooltijd is BSO mogelijk bij 't Toverbosch.

De school streeft samenwerking na met andere gebruikers van de multifunctionele accommodatie (o.a. het ouderensteunpunt) en met lokale groepen en verenigingen. Zo wordt het leerplein met podium beschikbaar gesteld voor samenkomsten en toneel- en muziekvoorstellingen.

Kinderen kunnen meerdere keren per jaar inschrijven voor een verlengde schooldag, waarin gedurende 8 bijeenkomsten culturele, creatieve of sportieve activiteiten worden aangeboden.

Ons onderwijs

We bieden kinderen zoveel mogelijk een passend aanbod, afgestemd op hun mogelijkheden.  We volgen de kinderen vanaf hun binnenkomst en doen geregeld aanpassingen in onze aanpak. In de onderbouw ('t Dierenbosch) doen we dat in een unit, waarin groepsdoorbrekend gewerkt wordt. In schooljaar 2020-2021 start de bovenbouwunit. Extra hulp wordt geboden in de groep. De leerkracht speelt een centrale rol en is altijd eerste aanspreekpunt voor ouders.
We zien ouders als belangrijke partners in de opvoeding. Op veel manieren worden ze betrokken bij beleidsontwikkeling en uitvoering van activiteiten.